Kurveröd

Ambitionen i projektet är att tillskapa ett mer varierat bostadsutbud i Kurveröd och ge möjligheten för fler att bosätta sig i området, men också för fler att bo kvar öven om livsomständigheterna och bostadsbehoven på olika sätt förändras.

Utgångspunkten är att skapa funktionella och yteffektiva bostäder som vänder sig till en bred målgrupp och som kompletterar de förhållandevis små lägen heterna i vårt område i Kv Torsdagen som övervägande består av lägenheter med 2 rok.


Husen får ljusa trapphus och entréer. I lägen där man rör sig nära husen vid exempelvis entréer, uteplatser och balkonger får husen naturmaterial som Kebony­trä. Resterande fasader kläs med underhållsfritt skivmaterial eller putsas. Förgårdsmarken zoneras med buskar och plante ring ar mot omgivande gång vägar. Stadsbild Kv Söndagen planlades som ett centrumbildande kvarter tänkt för bl.a. handel medan de omgivande befintliga bostadskvarteren i områdetvänder sig inåt. Den nu föreslagna bebyggelsen med en bart bostäder är ett motiv för att även kvarteret Söndagen i förslaget följer denna struktur med entréer som vänder sig mot gångstråken och naturen snarare än mot bilvägen. Husen placeras därför i en lätt båge runt en entrégård mot nordost.
Skalan på den tillkommande bebyggelsen kompletterar den omgivande med sin extra tredje våning och bidrar till en mer varierad stadsbild. Byggnaderna ges en mer stadslik prägel med vita puts-/skivhus mot den omgivande trä- och tegelarkitekturen. Tomten faller mot syd ost. Husen placeras trappande för att följa landskapet. Växtlighet/ Gröntnytor Mängden hårdgjorda ytor minimeras i förslaget. Taken på förråd och miljöhus kan täckas med sedum för att fördröja dagvattenavrinningen. Dagvattenhanteringen kan göras delvis synlig i öppna små dagvattenkanaler eller svackdiken med höga gräs och andra torktåliga växter. Träd, buskage, plan te ringar och kanske klätterväxter vid entréer och gårdshus ger husen en ombonad känsla.

 

Läs mer om projektet här