Kungsgatan byggs om

Arbetet med ombyggnaden av Kungsgatan har börjat. Arbetet kommer att pågå hela 2018. Först ut är arbeten med vatten och avlopp, el och dagvatten. Därefter följer uppbyggnaden av den nya gatan och stenläggning.

Den första delen omfattar Kungsgatan från Gallionen/Citygallerian upp till Hallmans hörna. Men redan innan semestrarna kommer arbeten att vara igång i övriga delar av gatan.

Det innebär att:

  • Gatan ska få en enhetlig mark i form av bohuslänsk granit. Det blir cirka fyra meter granithällar längs bägge fasaderna och en mittdel på drygt fyra meter med smågatsten som köryta.
  • Kungsgatans korsningar utformas till tydliga platsbildningar där markbeläggningen får ett annat utseende. Varje korsning (Norra Drottninggatan och Kålgårdsberggatan) kommer att få sin individuella prägel.
  • Gatan får betydande förbättringar i tillgängligheten. Ledstråk för synskadade och ökad framkomlighet för personer med rörelsehinder är viktiga sådana inslag.
  • Gatan kommer att få en helt ny belysning. Nuvarande lyktstolpar demonteras och den nya belysningen kommer att linhängas mellan fasaderna.
  • Nuvarande gröna inslag avlägsnas och ersätt med ny grönska. Dessa kommer huvudskaligen att finnas i närheten av korsningarna över Kungsgatan.
  • Gatan får en helt ny möblering. Nya bänkar, papperskorgar och annan gatumiljöinredning ersätter nuvarande.
  • Gatan kommer att berikas med nya konstnärliga inslag.
  • Gatans övre del (öster om Kungstorget) kommer att detaljplaneras under 2018/19. Byggstart osäker.

Status: Byggnation pågår

Investeringsvolym: Kostnaden för genomförandet beräknas till ca 35 miljoner kronor.

Kritiska punkter: Byggnationen kan påverkas av arkeologiska fynd (arkeologer följer hela arbetet). Under hela perioden ska samtliga verksamheter, affärer och byggnader kunna fungera, trots ombyggnaden. Det kommer att lösas med hjälp av ”spångar” och körplåtar vid behov. Inga varutransporter kommer att kunna använda Kungsgatan under byggperioden, varor tas in från tvärgatorn och dras eller bärs till berörd butik.